Hydrologické Povrchové
sucho
32. týden

Vyhodnocení sucha v tomto týdnu

Během minulého týdne kromě čtvrtka pršelo každý den.
Celkové srážkové úhrny na území ČR za uplynulý týden představovaly 25 mm, což odpovídá 126 % dlouhodobého normálu. Z hlediska regionálního rozložení nepatrně více pršelo na Moravě (26 mm) než v Čechách (24 mm).
Za uplynulé dva týdny došlo v důsledku srážek k zlepšení situace v hlediska meteorologického sucha na většině území ČR. K nejzásadnějšímu zlepšení situace došlo v oblasti Polabské nížiny a Poohří, kde bylo indikováno před dvěma týdny největší sucho.
Ke zlepšení situace došlo také u deficitu půdní vláhy. Kdy za uplynulých 14 dní došlo k snížení tohoto deficitu zejména na severní a severovýchodní Moravě. K mírnému zlepšení došlo také na celém území ČR.
Půdním suchem je aktuálně ohroženo zhruba 40 % našeho území. Oproti minulému týdnu (62 %) se situace mírně zlepšila.
Hladiny většiny sledovaných toků na území ČR byly v reakci na srážky v průběhu uplynulého týdne většinou rozkolísané nebo zůstávaly setrvalé. V porovnání s dlouhodobými srpnovými průměry byly průtoky převážně podprůměrné, nejčastěji mezi 20 až 50 % QVIII. Na úrovni sucha 355 d. p. se pohybovalo 36 % hlásných profilů. Z pohledu hydrologického sucha se situace se oproti předchozímu týdnu mírně zlepšila v povodí horního a dolního Labe, Ohře, Vltavy a Moravy, naopak slabě se zhoršila v povodí Dyje.
Vyhodnocení podzemních vod ukazuje, že pouze u 18 % mělkých vrtů je aktuální stav ve srovnání s dlouhodobými hodnotami pro toto období normální až silně nadnormální, u 65 % mělkých vrtů se tento stav pohybuje na úrovni silného až mimořádného sucha. Celkově je hodnocen stav podzemních vod u mělkých vrtů v ČR jako silně podnormální.
Vlhkost půdy se bude v průběhu týdne mírně snižovat nebo zůstane na setrvalém stavu.
Během následujících dní očekáváme převážně setrvalé stavy nebo pozvolný pokles hladin vodních toků.
V následujícím období lze v celkovém průměru očekávat v Čechách setrvalý stav, místy mírný vzestup stavu podzemních vod, ve východních oblastech ČR jejich setrvalý stav.

Co je to sucho?

Sucho a nedostatek vody jsou pojmy, které je třeba od sebe správně rozlišovat.

Sucho představuje dočasný pokles dostupnosti vody a je považováno za přirozený jev. Pro sucho je charakteristický jeho pozvolný začátek, značný plošný rozsah a dlouhé trvání. Přirozeně dochází k výskytu sucha, pokud se nad daným územím vyskytne anomálie v atmosférických cirkulačních procesech v podobě vysokého tlaku vzduchu beze srážek, která setrvává po dlouhou dobu nad určitým územím.

Nedostatek vody je definován jako situace, kdy vodní zdroj není dostatečný pro uspokojení dlouhodobých průměrných požadavků na vodu.

Sucho se dělí na meteorologické, agronomické, hydrologické a socioekonomické. Z toho vychází samotný název systému HAMR (Hydrologie, Agronomie, Meteorologie a Retence).