Zemědělské
sucho
32. týden

Vyhodnocení sucha v tomto týdnu

Dobrý den,
vítejte u pravidelného přehledu stavu vody v krajině. Během minulého týdne se, s výjimkou oblasti Českomoravské vrchoviny a horských oblastí na severu ČR, srážky téměř nevyskytovaly. Hladiny naprosté většiny toků průběžně klesaly.

SRÁŽKY
Za týden od 9. 8. do 15. 8. 2021 spadlo na celém území 3 mm srážek (Čechy 3 mm, Morava 4 mm), což odpovídá 19 procentům normálu pro toto období (Čechy 15 % N, Morava 26 % N).

TENDENCE
Hladiny většiny sledovaných toků v průběhu týdne převážně klesaly nebo byly setrvalé. Poklesy se nejčastěji pohybovaly od -2 do -30 cm, ojediněle v povodí Malše, Lužnice a Dyje i více.

PRUTOKY
V porovnání s dlouhodobými srpnovými průměry byly průtoky nejčastěji v rozmezí od 50 do 130 %. Z hlediska hydrologického sucha se situace oproti předchozímu týdnu mírně zhoršila, přibylo toků, které mají průtoky na hranici hydrologického sucha.

PODZEMNÍ VODY
Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla v 32. týdnu na území ČR celkově mírně nadnormální. V povodí střední Vltavy byla hladina mimořádně a v povodí Otavy a Berounky silně nadnormální. Na zbylém území ČR byla hladina normální.

ZÁVĚR
Hladiny vodních toků budou v průběhu dalšího období většinou setrvalé nebo budou mírně klesat. Podobný vývoj očekáváme i ve vývoji hladiny podzemní vody.

SHRNUTÍ
Uplynulý týden byl na srážky chudý, hladiny toků reagovaly mírnými poklesy hladin nebo setrvalými stavy. Z hlediska hydrologického sucha se situace oproti předchozímu týdnu mírně zhoršila. Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla v 32. týdnu na území ČR celkově normální nebo mírně nadnormální.

[Martina Kimlová]

Co je to sucho?

Sucho a nedostatek vody jsou pojmy, které je třeba od sebe správně rozlišovat.

Sucho představuje dočasný pokles dostupnosti vody a je považováno za přirozený jev. Pro sucho je charakteristický jeho pozvolný začátek, značný plošný rozsah a dlouhé trvání. Přirozeně dochází k výskytu sucha, pokud se nad daným územím vyskytne anomálie v atmosférických cirkulačních procesech v podobě vysokého tlaku vzduchu beze srážek, která setrvává po dlouhou dobu nad určitým územím.

Nedostatek vody je definován jako situace, kdy vodní zdroj není dostatečný pro uspokojení dlouhodobých průměrných požadavků na vodu.

Sucho se dělí na meteorologické, agronomické, hydrologické a socioekonomické. Z toho vychází samotný název systému HAMR (Hydrologie, Agronomie, Meteorologie a Retence).