Hydrologické Podzemní
sucho
37. týden

Vyberte rok
Vyberte týden
Vyberte týden
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
Zjistit více

Vyhodnocení sucha v tomto týdnu

V minulém týdnu byly srážky minimální, s denními úhrny většinou do 0,5 mm. Výjimkou bylo pouze pondělí, kdy se denní úhrny pohybovaly od 1 do 35 mm, přičemž nejvíce napršelo v horských oblastech na západě Čech a severní Moravy.
Celkový průměrný úhrn srážek na území ČR za uplynulý týden představoval jen 8 mm, což odpovídá 55 % týdenního normálu. Více srážek napršelo v Čechách, ca 9 mm, což odpovídalo 66 % normálu a na území Moravy, kde průměr dosáhl jen 5 mm množství odpovídalo pouze 35 % N.
Za uplynulý týden došlo z pohledu meteorologického sucha k významnějšímu zlepšení situace v severozápadních Čechách, na ostatním území se situace spíše mírně zhoršila nebo zůstala stejná. Mírné sucho převládá v oblastech středních Čech a na jihu Moravy.
V závěru uplynulého týdne bylo sucho (kritérium vlhkosti pod 30 % VVK) indikováno v profilu 0 až 100 cm především v Polabí, Poohří, středním a dolním Povltaví a na jihozápadě Moravy. V profilu 0 až 40 cm bylo sucho zaznamenáno jen zcela ojediněle v okolí Ústí nad Labem.
Půdním suchem je po minulém týdnu ohroženo 30 % našeho území. Nejčastěji se jedná o území v Polabí, v Poohří, ve středním Povltaví a místy v Podyjí.
Hladiny většiny sledovaných vodních toků byly v průběhu uplynulého týdne převážně setrvalé či zvolna klesající, pouze v úvodu týdne byly v reakci na vydatnější srážky místy rozkolísané. V porovnání s dlouhodobými zářijovými průměry byly průtoky počátkem týdne podprůměrné až průměrné (30 až 100 % QIX), v povodí Moravy a Odry místy výrazně nadprůměrné. V závěru týdne už převládaly ve většině povodí opět podprůměrné až průměrné průtoky. Z pohledu hydrologického sucha se situace oproti předchozímu týdnu mírně zlepšila a na úrovni sucha (Q355d) se pohybovalo jen asi 10 % hlásných profilů.
Vyhodnocení podzemních vod ukazuje, že pouze u 40 % mělkých vrtů je aktuální stav ve srovnání s dlouhodobými hodnotami pro toto období normální a mimořádně nadnormální, u 48 % mělkých vrtů se tento stav pohybuje na úrovni silného až mimořádného sucha. Celkově je hodnocen stav podzemních vod u mělkých vrtů v ČR jako mírně podnormální.
Vlhkost půdy bude v průběhu týdne mírně klesat v obou sledovaných půdních profilech.
Hladiny vodních toků budou nadále setrvalé nebo budou slabě kolísat, místy mohou i slabě klesat.
V podzemních vodách lze v následujícím období v celkovém průměru očekávat v Čechách setrvalý stav, místy mírný vzestup stavu hladin.

Co je to sucho?

Sucho a nedostatek vody jsou pojmy, které je třeba od sebe správně rozlišovat.

Sucho představuje dočasný pokles dostupnosti vody a je považováno za přirozený jev. Pro sucho je charakteristický jeho pozvolný začátek, značný plošný rozsah a dlouhé trvání. Přirozeně dochází k výskytu sucha, pokud se nad daným územím vyskytne anomálie v atmosférických cirkulačních procesech v podobě vysokého tlaku vzduchu beze srážek, která setrvává po dlouhou dobu nad určitým územím.

Nedostatek vody je definován jako situace, kdy vodní zdroj není dostatečný pro uspokojení dlouhodobých průměrných požadavků na vodu.

Sucho se dělí na meteorologické, agronomické, hydrologické a socioekonomické. Z toho vychází samotný název systému HAMR (Hydrologie, Agronomie, Meteorologie a Retence).