Hydrologické Podzemní
sucho
36. týden

Vyberte rok
Vyberte týden
Vyberte týden
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
Zjistit více

Vyhodnocení sucha v tomto týdnu

Během minulého týdne kromě úterý a středy pršelo každý den. Nejvýraznější srážky se vyskytovaly v pondělí, kdy nejvíce pršelo na Moravě a ve Slezsku, 10 až 56 mm za 24 hodin, další významnější srážky byly během víkendu téměř na celém území republiky.
Celkové srážkové úhrny na území ČR za uplynulý týden představovaly 33 mm, což odpovídá 209 % dlouhodobého normálu. Z hlediska regionálního rozložení více pršelo na Moravě (55 mm, 139 % N), zejména v Beskydech. V Čechách byly srážkové úhrny nižší (21 mm, 316% N).
Za uplynulý týden došlo v důsledku srážek z hlediska meteorologického sucha k nejzásadnějšímu zlepšení situace v oblasti jižní a jihovýchodní Moravy, kde bylo v předcházejícím týdnu indikováno největší sucho. Silné sucho nadále přetrvává v povodí Ohře.
Deficit půdní vláhy se na některých místech opět zmenšil, jinde naopak zvětšil. Aktuálně je stále největší na severu a severozápadě Čech.
Půdním suchem je po minulém týdnu ohroženo 17 % našeho území. Nejčastěji se jedná o území v Polabí, v Poohří a ve středním Povltaví.
Hladiny většiny sledovaných toků byly v průběhu uplynulého týdne setrvalé nebo v reakci na srážky většinou rozkolísané s mírně vzestupnou tendencí. V porovnání s dlouhodobými zářijovými průměry byly průtoky převážně podprůměrné, nejčastěji mezi 20 až 65 % QIX. Téměř ve čtvrtině hlásných profilů průtok dosahoval méně než 25 %. Průměrné týdenní vodnosti dosahovaly většinou 355 až 240 d. p. Na úrovni sucha 355 d. p. se pohybovalo 35 % hlásných profilů (z toho bylo 13 % na úrovni 364 d. p.). Z pohledu hydrologického sucha se situace se oproti předchozímu týdnu mírně zhoršila v povodí horního a dolního Labe a Ohře, v povodí Odry, Moravy a Dyje se mírně zlepšila, přičemž v povodí Vltavy se zlepšila výrazněji.
Vyhodnocení podzemních vod ukazuje, že pouze u 32 % mělkých vrtů je aktuální stav ve srovnání s dlouhodobými hodnotami pro toto období normální a silně nadnormální, u 57 % mělkých vrtů se tento stav pohybuje na úrovni silného až mimořádného sucha. Celkově je hodnocen stav podzemních vod u mělkých vrtů v ČR jako silně podnormální. Mimořádné sucho nadále přetrvává v povodí středního a dolního Labe a v povodí Lužnice a dolní Otavy.
V následujících dnech neočekáváme žádné výrazné srážky.
Vlhkost půdy bude během následujících dní klesat. Hladiny vodních toků budou setrvalé nebo pozvolně klesající. V celkovém průměru lze očekávat setrvalý stav, místy mírný vzestup stavu podzemních vod.

Co je to sucho?

Sucho a nedostatek vody jsou pojmy, které je třeba od sebe správně rozlišovat.

Sucho představuje dočasný pokles dostupnosti vody a je považováno za přirozený jev. Pro sucho je charakteristický jeho pozvolný začátek, značný plošný rozsah a dlouhé trvání. Přirozeně dochází k výskytu sucha, pokud se nad daným územím vyskytne anomálie v atmosférických cirkulačních procesech v podobě vysokého tlaku vzduchu beze srážek, která setrvává po dlouhou dobu nad určitým územím.

Nedostatek vody je definován jako situace, kdy vodní zdroj není dostatečný pro uspokojení dlouhodobých průměrných požadavků na vodu.

Sucho se dělí na meteorologické, agronomické, hydrologické a socioekonomické. Z toho vychází samotný název systému HAMR (Hydrologie, Agronomie, Meteorologie a Retence).