Vyhodnocení sucha v tomto týdnu

Minulý týden byl celkově srážkově mírně podprůměrný, v Čechách spadla přibližně čtvrtina normálu, naopak na Moravě byly hodnoty nadnormální.

SRÁŽKY
Celkově spadlo za týden od 10. 6. do 16. 6. 2024 na celém území 13 mm srážek (Čechy 5 mm, Morava 28 mm), což odpovídá 71 % normálu pro toto období (Čechy 25 % N, Morava 146 % N).

TENDENCE A SPA
Celkově měly hladiny sledovaných toků převážně setrvalé s pozvolna klesající tendencí.

PRŮTOKY
V porovnání s dlouhodobými červnovými průměry byly průtoky nejčastěji v rozmezí od 25 do 150 %, nadprůměrné hodnoty se vyskytovaly na tocích v povodí Berounky, Otavy, Ohře a na některých tocích v povodí Moravy.

VODNOSTI
Toky s indikací hydrologického sucha se vyskytují na cca 4 % profilů.

PODZEMNÍ VODY
Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla ve 24. týdnu na území ČR celkově normální. Pouze v povodí Lužické Nisy a Smědé byla zaznamenána mimořádně podnormální hladina.

V následujících dnech budou hladiny toků převážně setrvalé nebo mírně rozkolísané v závislosti na srážkách. V následujícím období lze celkově očekávat převážně setrvalý stav až mírný pokles hladiny podzemní vody v mělkém oběhu.

Co je to sucho?

Sucho a nedostatek vody jsou pojmy, které je třeba od sebe správně rozlišovat.

Sucho představuje dočasný pokles dostupnosti vody a je považováno za přirozený jev. Pro sucho je charakteristický jeho pozvolný začátek, značný plošný rozsah a dlouhé trvání. Přirozeně dochází k výskytu sucha, pokud se nad daným územím vyskytne anomálie v atmosférických cirkulačních procesech v podobě vysokého tlaku vzduchu beze srážek, která setrvává po dlouhou dobu nad určitým územím.

Nedostatek vody je definován jako situace, kdy vodní zdroj není dostatečný pro uspokojení dlouhodobých průměrných požadavků na vodu.

Sucho se dělí na meteorologické, agronomické, hydrologické a socioekonomické. Z toho vychází samotný název systému HAMR (Hydrologie, Agronomie, Meteorologie a Retence).