Vyhodnocení sucha v tomto týdnu

Dobrý den,
vítejte u pravidelného přehledu stavu vody v krajině. Minulý týden byl celkově srážkově nadprůměrný, v Čechách průměrný a na Moravě nadprůměrný.

SRÁŽKY
Celkově spadlo za týden od 24. 6. do 30. 6. 2024 na celém území 24 mm srážek (Čechy 18 mm, Morava 34 mm), což odpovídá 144 % normálu pro toto období (Čechy 113 % N, Morava 195 % N).

TENDENCE A SPA
Hladiny sledovaných toků byly z počátku týdne převážně setrvalé nebo na poklesu, poté do konce týdne převažovaly rozkolísané stavy hladin vzhledem ke srážkám z bouřkové činnosti.
V závěru týdne došlo v důsledku přívalových srážek k překročení SPA, na některých tocích v povodí Bečvy, Hané a přítocích střední Moravy byl dosažen i 3. SPA. Četně se vyskytovaly 1. a 2. SPA.
Celkově převažovala rozkolísaná nebo klesající tendence. Celkové týdenní rozdíly hladin se nejčastěji pohybovaly od -40 do +10 cm.

PRŮTOKY
V porovnání s dlouhodobými červnovými průměry byly průtoky podprůměrné až průměrné, nejčastěji se pohybovaly v rozmezí od 20 do 120 % QVI. V povodí Moravy a některé toky v povodí Dyje byly
průtoky průměrné až nadprůměrné s hodnotami od 70 do 200 % QVI.

VODNOSTI
Toky s indikací hydrologického sucha se vyskytují jen ojediněle a to zejména na tocích v povodí Labe.

PODZEMNÍ VODY
Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla ve 26. týdnu na území ČR celkově normální. V povodí Svratky a Svitavy byla zaznamenána silně nadnormální hladina. V povodí Lužické Nisy a Smědé byla
zaznamenána dokonce mimořádně podnormální hladina.

V následujících dnech budou hladiny toků převážně setrvalé nebo na poklesu. Na tocích v povodí Moravy zasažených bouřkovou činností hladiny klesají. Vlivem dotoku přechodně stoupala během pondělí
a úterý hladina střední a dolní Moravy. V případě výskytu bouřek mohou být hladiny toků rozkolísané. V následujícím období lze celkově očekávat převážně setrvalý stav až mírný pokles hladiny
podzemní vody v mělkém oběhu.

Co je to sucho?

Sucho a nedostatek vody jsou pojmy, které je třeba od sebe správně rozlišovat.

Sucho představuje dočasný pokles dostupnosti vody a je považováno za přirozený jev. Pro sucho je charakteristický jeho pozvolný začátek, značný plošný rozsah a dlouhé trvání. Přirozeně dochází k výskytu sucha, pokud se nad daným územím vyskytne anomálie v atmosférických cirkulačních procesech v podobě vysokého tlaku vzduchu beze srážek, která setrvává po dlouhou dobu nad určitým územím.

Nedostatek vody je definován jako situace, kdy vodní zdroj není dostatečný pro uspokojení dlouhodobých průměrných požadavků na vodu.

Sucho se dělí na meteorologické, agronomické, hydrologické a socioekonomické. Z toho vychází samotný název systému HAMR (Hydrologie, Agronomie, Meteorologie a Retence).