37. týden

V minulém týdnu byly srážky minimální, s denními úhrny většinou do 0,5 mm. Výjimkou bylo pouze pondělí, kdy se denní úhrny pohybovaly od 1 do 35 mm, přičemž nejvíce napršelo v horských oblastech na západě Čech a severní Moravy.

V minulém týdnu byly srážky minimální, s denními úhrny většinou do 0,5 mm. Výjimkou bylo pouze pondělí, kdy se denní úhrny pohybovaly od 1 do 35 mm, přičemž nejvíce napršelo v horských oblastech na západě Čech a severní Moravy.
Celkový průměrný úhrn srážek na území ČR za uplynulý týden představoval jen 8 mm, což odpovídá 55 % týdenního normálu. Více srážek napršelo v Čechách, ca 9 mm, což odpovídalo 66 % normálu a na území Moravy, kde průměr dosáhl jen 5 mm množství odpovídalo pouze 35 % N.
Za uplynulý týden došlo z pohledu meteorologického sucha k významnějšímu zlepšení situace v severozápadních Čechách, na ostatním území se situace spíše mírně zhoršila nebo zůstala stejná. Mírné sucho převládá v oblastech středních Čech a na jihu Moravy.
V závěru uplynulého týdne bylo sucho (kritérium vlhkosti pod 30 % VVK) indikováno v profilu 0 až 100 cm především v Polabí, Poohří, středním a dolním Povltaví a na jihozápadě Moravy. V profilu 0 až 40 cm bylo sucho zaznamenáno jen zcela ojediněle v okolí Ústí nad Labem.
Půdním suchem je po minulém týdnu ohroženo 30 % našeho území. Nejčastěji se jedná o území v Polabí, v Poohří, ve středním Povltaví a místy v Podyjí.
Hladiny většiny sledovaných vodních toků byly v průběhu uplynulého týdne převážně setrvalé či zvolna klesající, pouze v úvodu týdne byly v reakci na vydatnější srážky místy rozkolísané. V porovnání s dlouhodobými zářijovými průměry byly průtoky počátkem týdne podprůměrné až průměrné (30 až 100 % QIX), v povodí Moravy a Odry místy výrazně nadprůměrné. V závěru týdne už převládaly ve většině povodí opět podprůměrné až průměrné průtoky. Z pohledu hydrologického sucha se situace oproti předchozímu týdnu mírně zlepšila a na úrovni sucha (Q355d) se pohybovalo jen asi 10 % hlásných profilů.
Vyhodnocení podzemních vod ukazuje, že pouze u 40 % mělkých vrtů je aktuální stav ve srovnání s dlouhodobými hodnotami pro toto období normální a mimořádně nadnormální, u 48 % mělkých vrtů se tento stav pohybuje na úrovni silného až mimořádného sucha. Celkově je hodnocen stav podzemních vod u mělkých vrtů v ČR jako mírně podnormální.
Vlhkost půdy bude v průběhu týdne mírně klesat v obou sledovaných půdních profilech.
Hladiny vodních toků budou nadále setrvalé nebo budou slabě kolísat, místy mohou i slabě klesat.
V podzemních vodách lze v následujícím období v celkovém průměru očekávat v Čechách setrvalý stav, místy mírný vzestup stavu hladin.