36. týden

Během minulého týdne kromě úterý a středy pršelo každý den. Nejvýraznější srážky se vyskytovaly v pondělí, kdy nejvíce pršelo na Moravě a ve Slezsku, 10 až 56 mm za 24 hodin, další významnější srážky byly během víkendu téměř na celém území republiky.

Během minulého týdne kromě úterý a středy pršelo každý den. Nejvýraznější srážky se vyskytovaly v pondělí, kdy nejvíce pršelo na Moravě a ve Slezsku, 10 až 56 mm za 24 hodin, další významnější srážky byly během víkendu téměř na celém území republiky.
Celkové srážkové úhrny na území ČR za uplynulý týden představovaly 33 mm, což odpovídá 209 % dlouhodobého normálu. Z hlediska regionálního rozložení více pršelo na Moravě (55 mm, 139 % N), zejména v Beskydech. V Čechách byly srážkové úhrny nižší (21 mm, 316% N).
Za uplynulý týden došlo v důsledku srážek z hlediska meteorologického sucha k nejzásadnějšímu zlepšení situace v oblasti jižní a jihovýchodní Moravy, kde bylo v předcházejícím týdnu indikováno největší sucho. Silné sucho nadále přetrvává v povodí Ohře.
Deficit půdní vláhy se na některých místech opět zmenšil, jinde naopak zvětšil. Aktuálně je stále největší na severu a severozápadě Čech.
Půdním suchem je po minulém týdnu ohroženo 17 % našeho území. Nejčastěji se jedná o území v Polabí, v Poohří a ve středním Povltaví.
Hladiny většiny sledovaných toků byly v průběhu uplynulého týdne setrvalé nebo v reakci na srážky většinou rozkolísané s mírně vzestupnou tendencí. V porovnání s dlouhodobými zářijovými průměry byly průtoky převážně podprůměrné, nejčastěji mezi 20 až 65 % QIX. Téměř ve čtvrtině hlásných profilů průtok dosahoval méně než 25 %. Průměrné týdenní vodnosti dosahovaly většinou 355 až 240 d. p. Na úrovni sucha 355 d. p. se pohybovalo 35 % hlásných profilů (z toho bylo 13 % na úrovni 364 d. p.). Z pohledu hydrologického sucha se situace se oproti předchozímu týdnu mírně zhoršila v povodí horního a dolního Labe a Ohře, v povodí Odry, Moravy a Dyje se mírně zlepšila, přičemž v povodí Vltavy se zlepšila výrazněji.
Vyhodnocení podzemních vod ukazuje, že pouze u 32 % mělkých vrtů je aktuální stav ve srovnání s dlouhodobými hodnotami pro toto období normální a silně nadnormální, u 57 % mělkých vrtů se tento stav pohybuje na úrovni silného až mimořádného sucha. Celkově je hodnocen stav podzemních vod u mělkých vrtů v ČR jako silně podnormální. Mimořádné sucho nadále přetrvává v povodí středního a dolního Labe a v povodí Lužnice a dolní Otavy.
V následujících dnech neočekáváme žádné výrazné srážky.
Vlhkost půdy bude během následujících dní klesat. Hladiny vodních toků budou setrvalé nebo pozvolně klesající. V celkovém průměru lze očekávat setrvalý stav, místy mírný vzestup stavu podzemních vod.