Sucho a nedostatek vody jsou pojmy, které je třeba od sebe správně rozlišovat.

Sucho představuje dočasný pokles dostupnosti vody a je považováno za přirozený jev. Pro sucho je charakteristický jeho pozvolný začátek, značný plošný rozsah a dlouhé trvání. Přirozeně dochází k výskytu sucha, pokud se nad daným územím vyskytne anomálie v atmosférických cirkulačních procesech v podobě vysokého tlaku vzduchu beze srážek, která setrvává po dlouhou dobu nad určitým územím.

Nedostatek vody je definován jako situace, kdy vodní zdroj není dostatečný pro uspokojení dlouhodobých průměrných požadavků na vodu.

Sucho se dělí na meteorologické, agronomické, hydrologické a socioekonomické. Z toho vychází samotný název systému HAMR (Hydrologické, Agronomické, Meteorologické a Retence), který je znázorněn na obrázku 1.

Obrázek 1
Obrázek 1: Schéma systému HAMR.

Každá komponenta je reprezentována fyzikálně založeným matematickým modelem (SoilClim, Bilan a Wateres) a následně je hodnocena dle vypočtených indikátorů, na základě který danou situaci dělíme do do stavů:

Opakem je také hodnocení stavů, kdy je dostatek disponibilní vody. Samotné hodnocení probíhá 1 týdně a vyhodnocuje se v rozlišení vodních útvarů, pro které jsou vypočteny jednotlivé indexy. Pro hodnocení odchylek v daném týdnu od normálu se použilo referenční období 1981-2010. Podrobnější popis metodického postupu je uveden zde.

Meteorologické sucho je hodnoceno na základě indexu SPEI (Standardized Precipitation Evapotranspiration Index) zohledňujícího bilanci mezi srážkovým úhrnem a evapotranspirací. Při výpočtu indexu se vychází z hodnot srážkových úhrnů a potenciální evapotranspirace za posledních 6 týdnů. V záložce meteorologické sucho jsou také k dispozici doplňkové informace o srážkovém deficitu v daném roce, který ukazuje rozdíl kumulovaného srážkového úhrnu v daném vodním útvaru a dlouhodobého průměru kumulované srážky za období 1981-2010. Srážkový úhrn ukazuje srážku v mm ve zvoleném týdnu.

Agronomické sucho je vypočteno na základě odchylky od normálu za období 1981-2010 pro daný týden. Za extrémní sucha jsou vyhodnocena ta, která mají pravděpodobnost výskytu nižší než 5 %, výrazné sucho 15 % a mírné sucho 25 %. Analogicky jsou kategorizovány i stavy zvýšeného nasycení. Retenční kapacita ukazuje procentuální nasycení půdy v horizontu 0-100 cm, kdy 100 % nasycenost odpovídá maximální hodnotě za období 1961-2015. Kategorizace je provedena na základě zemědělských hydrolimitů, kdy pod 50 % nasycení dochází k produkčnímu stresu a pod 30 % k rostlinému stresu suchem. Deficit vody v půdě udává odchylku od obvyklé zásoby vody v půdě v daném období v mm.

Hydrologické povrchové se hodnotí dle aktuální hodnoty indexu SRI (Standardized Runoff Index) v daném týdnu. Pro hodnocení povrchových vod se využívá simulovaný průtok modelem Bilan v útvarech povrchových vod. Aktuální hodnoty odtoku v mm pro jednotlivé týdny jsou zobrazeny v záložce týdenní odtok. Pro hodnocení hydrologického sucha podzemního poté slouží modelovaná hodnota základního odtoku, která je standardizována indexem SGI (Standardized Groundwater Index).

Souhrnný index zohledňuje především indexy na hydrologické sucho, kterému je přiřazena vyšší váha než suchu agronomickému a suchu meteorologickému. Dále je výrazně zohledněna potřeba vodních zdrojů (povrchové a podzemní odběry) v daném vodním útvaru. Potřeba je vyhodnocena na základě požadavků na vodní zdroje v daném útvaru a 90 procentního kvantilu dlouhodobého odtoku.

Predikce: Předpověď na příští týden se opírá o pět předpovědních modelů a to:

Všech pět modelů je používáno pro předpověď počasí meteorologickými službami řady států včetně ČR.

Poznámka: Indexy SPEI, SRI, SGI a PDSI ukazují odchylky od normálního stavu pro daný měsíc. V praxi může nastat například situace, kdy je daný vodní útvar zařazen dle indexu do normálního stavu, přičemž tento fakt ještě neznamená dostatek vodních zdrojů. Z tohoto důvodu je vhodné používat i doplňkové mapy: aktuální hodnota odtoku a procentuální nasycení půdy.